תנאי שירות מסרונים

 1. תקופת ההתקשרות והפסקת שירות
  • כל אחד מהצדדים רשאי להביא לסיומו של ההסכם בכל עת, בהודעה מראש של 10 ימים, שתימסר לצד השני בכתב. ההסכם יהיה בתוקף כל עוד לא התקבלה הודעה של אחד הצדדים על הפסקתו.
 2. הגבלת אחריות והגבלות במתן השירות
  • מובהר ללקוח כי איכות השירות תלויה בגורמים נוספים שאינם בשליטת אימייליון, ובין היתר במפעיל הסלולרי, תקלות בחוות השרתים, תקלות בציוד הממוחשב ועוד.  אימייליון ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או למנוי תהא עילתם אשר תהא. אחריותה של אימייליון על פי הסכם זה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, שיגרמו ללקוח בלבד, כתוצאה מהפרת הסכם זה על ידי אימייליון ובכל מקרה סכום הפיצוי בגין הנזקים שבאחריות אימייליון, יהיה מוגבל לסך הממוצע החודשי ששילם הלקוח לאימייליון עבור השירותים שקיבל בהסכם.
  • מובהר ומוסכם בזאת כי כל ההודעות שנשלחות דרך המערכת מחוייבת בתשלום לרבות הודעות שלא התקבלו ביעד.
 3. התחייבויות הלקוח
  • הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד שיגרם לאימייליון ו/או למפעיל הסלולרי ו/או למנוי ו/או לצד ג' עקב מעשה ו/או מחדל בקשר עם השירות, ולרבות בקשר עם המידע המסופק בשירות ו/או עקב פעולה כלשהיא בניגוד לאיזו מהוראות הדין ו/או הוראות הסכם זה. למען הסר ספק מובהר כי הלקוח יהיה אחראי לנכונות המידע, מהימנותו ואמינותו. מובהר ללקוח שהמפעיל הסלולרי אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הלקוח ו/או המנוי ו/או צד ג' כלשהו הקשורים בשירותים נשוא הסכם זה.
  • הלקוח מתחייב לשפות את אימייליון ו/או לפצותה, תוך 5 ימים מדרישתה, בגין כל הוצאה שתאלץ אימייליון להוציא ו/או בגין כל נזק שיגרם לה ו/או הפסד לרבות נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או מסתבר הנובעים מעניינים הקשורים ללקוח ו/או לפעילותו לרבות עקב הפרת הוראות הסכם זה, לרבות עקב משלוח הודעות הסותרות את כללי התוכן ו/או עקב הפרת הוראות החוק ו/או בגין כל הוצאה שתידרש מאימייליון על ידי המפעיל הסלולרי אשר עניינה קשור ללקוח ו/או בגין דרישה או תביעה של צד ג' הקשורה עם הלקוח, או עם פעילותו. השיפוי והפיצוי יכללו כל הוצאה לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט, קנסות ועוד. ההתחייבות לשיפוי ו/או לפיצוי תישאר בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם, גם אם ההוצאה נדרשה ו/או הנזק נוצר ו/או נתגלה אחרי סיום ההסכם, ובלבד שעניינו נוגע ללקוח ו/או לפעילות הלקוח בתקופת ההסכם.
 4. הוראות כלליות
  • הסכם זה, כפי שישתנה מזמן לזמן, הוא לבדו קובע את התנאים וההוראות החלים על אספקת השירות ללקוח, ואין בלתו; הוא מבטל כל הסכמה, מצג או התחייבות שניתנו, אם ניתנו, לפי כריתתו. כל שינוי או תוספת להסכם זה יעשו בכתב. כל דחיה, ארכה,  הקלה ו/או שיהוי בשימוש בזכויות המוקנות לאימייליון על פי ההסכם ו/או הדין, לא יחשבו כויתור מצידה על זכויותיה, אלא אם ניתנה על כך הודעה מפורשת ובכתב.
  • רישומים של אימייליון ו/או של המפעיל הסלולרי בכתב, במכונה, במחשב או בכל מכשיר אחר, (לרבות תיעוד שיחות טלפון בין אימייליון ללקוח) ישמשו ראיה לכאורה לכל האמור בהם.
  • השירות שניתן ללקוח לפי הסכם זה הוא אישי. ואינו ניתן להעברה לאחר, כולו או מקצתו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין.
  • הלקוח מאשר כי אימייליון רשאית לפנות אליו כדי להציע מבצעים, הסברים על עדכוני תוכנה, חומר שיווקי ו/או פרסומי במיילים ו/או באמצעי אחר
  • הלקוח מאשר כי אימייליון רשאית בכל מקרה של פניה אליה בעיניינו של הלקוח למסור לפונה את פרטי ההתקשרות איתכם.
  • אורכי הודעות – טקסט באורך של 70 תווים נשלח ומחויב כהודעה אחת. (באנגלית 160 תווים). עבור טקסט ארוך יותר מ 70 תווים החיוב מתבצע כל 67 תווים (כולל ההודעה הראשונה) לשם הדוגמה, הודעה בת 134 תווים בעברית – תיספר ותחוייב כשתי הודעות. הודעה בת 135 תווים בעברית – תיספר ותחוייב כשלוש הודעות. באנגלית יחידת החיוב היא 153 תווים.  כך למשל הודעת בת 306 תווים באנגלית תיספר ותחוייב כשתי הודעות. הודעה בת 307 תויים באנגלית – תיספר ותחוייב כשלוש הודעות.
  • כמות ההודעות כפי שמופיעים בחשבונית ו/או בדוחות המערכת ישמשו ראיה חלוטה
   לנכונות האמור בהם. במידה וללקוח יש השגה לגבי האמור בדוחות ו/או בחשבונית, עליו לפנות בכתב לאימייליון תוך 60 יום. אי הגשת השגה תהווה הסכמה לנכונות המידע.
  • סמכות השיפוט הבלעדית לדיון בהוראות הסכם זה ו/או ביצוע חיוביהם של הצדדים על פי נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב יפו בלבד.
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל (0 הצבעות)